Jaké výhody a nevýhody má směnka? (+příklady směnek)

dokumentChcete-li získat základní povědomí o směnkách, pak by vaší pozornosti rozhodně neměl ujít následující článek. Vedle důležitých i zajímavých informací v článku najde i různé příklady směnek.

Právní úprava směnečného práva

Úpravu směnečného práva bychom nalezli, ve stařičkém zákoně směnečném a šekovém z roku 1950 (zákon č. 191/1950 Sb.). Tomu odpovídá i poněkud archaičtější terminologie směnečného práva, která je navíc velmi rozvětvená. Jelikož si však tento článek neklade za cíl probrat veškeré otázky se směnkami související, vystačíme pouze se základními pojmy, které osvětlíme během následujícího výkladu. Tedy směle do toho.

Obecně o směnkách

Směnka je cenný papír, ve kterém je inkorporováno právo na peněžité plnění. Toto právo je tedy nerozlučně spjato s listinou, která rovněž osvědčuje jeho existenci. Abychom mohli pochopit, o čí právo jde a kdo je z něj povinný, musíme však nejprve směnky rozlišit na dva základní typy, a to na směnky vlastní a směnky cizí.

Směnka vlastní

Výstavce (tzv. emitent) směnky vlastní se v tomto cenném papíru výslovně zavazuje, že zaplatí majiteli směnky (tzv. remitentovi) určitou peněžitou částku (tzv. směnečnou sumu či směnečný peníz).

Směnka cizí

Naopak směnka cizí obsahuje výslovný příkaz výstavce třetí osobě (směnečníkovi), aby majiteli směnky zaplatil směnečnou sumu. Směnečník je v tomto případě ze směnky zavázán až v okamžiku, kdy tento závazek přijme.

Proč je směnka výhodná?

Účel směnky je dvojí. Jednak může sloužit jako platidlo, kdy nahrazuje funkci peněz. Směnku lze totiž velmi snadno převést, a tak ji věřitel mnohdy rád přijme místo peněz. Jednak může směnka posloužit k zajištění dluhu, což je dnes mnohem častější případ. Majitel směnky totiž svůj nárok ze směnky může uplatnit u soudu v rámci tzv. rozkazního řízení, které bývá velmi rychlé, a tak majitel směnky získává velmi rychle vykonatelné rozhodnutí. To pak může posloužit jako exekuční titul. Soud v rámci rozkazního řízení vydává směnečný platební rozkaz, vůči kterému musí žalovaná strana podat do 14 dnů námitku, která musí být na rozdíl od odporu, jež ruší klasický platební rozkaz, náležitě odůvodněná.

Podstatné náležitosti směnky

Při přijímání směnky je však třeba být ve střehu. Formální požadavky na směnku jsou totiž nadstandardní. Kromě toho, že musí obsahovat všechny podstatné náležitostí, musí být dále například v písemné formě a zároveň v jediném jazyce (i jedině slovo v cizím jazyce má za následek neplatnost směnky). Mezi podstatné náležitosti pak patří:

  • označení, že jde o směnku. Tato informace musí být uvedena přímo v textu směnky, přičemž nepostačí, že je toto označení uvedeno v nadpisu listiny.
  • bezpodmínečný slib, že za směnku výstavce zaplatí směnečnou sumu (u směnky vlastní), nebo bezpodmínečný příkaz směnečníkovi, aby směnečnou sumu zaplatil (u směnky cizí). Bezpodmínečnost je velmi důležitá. Obsahuje-li listina podmínku, že výstavce zaplatí sumu, například až remitent dodá zboží, nejde o směnku.
  • označení směnečníka, tedy třetí osoby, která má podle směnky zaplatit (pouze v případě směnky cizí)
  • splatnost směnky
  • místo placení za směnku
  • jméno toho, komu má být placeno
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpis výstavce směnky

Chybí-li některá z těchto podstatných náležitostí, bývá směnka zpravidla neplatná. To však neznamená, že by měl majitel této listiny v ruce cár papíru, bez jakékoliv právní relevance. Zpravidla lze tuto listinu posoudit jako dlužní úpis. Výhod spojených s uplatněním směnky u soudu se mu ovšem nedostává. Jestliže jsme uvedli, že směnka bývá při nedodržení předepsané formy zpravidla neplatná, jistě vás zajímají výjimky z tohoto pravidla. Typickou výjimkou jsou blankosměnky a vistasměnky. O prvně zmíněných podrobněji níže. K vistasměnkám (tzv. směnkám na viděnou) uveďme, že se jedná o směnky, na kterých chybí informace o splatnosti. Remitent může v tomto případě požadovat proplacení směnky okamžitě, nejdéle však do jednoho roku od vystavení směnky, nesmluví-li si s výstavcem jinak.

Blankosměnka

Tento typ směnky je typický při zajišťování dluhů z poskytování finančních služeb. V případě blankosměnky je záměrně vynechán údaj o směnečné sumě. Výstavce a remitent se v tomto případě musí písemně domluvit, jakým způsobem bude směnečná suma dodatečně doplněna. Majitel směnky, velmi často banka, má pak možnost směnečnou sumu doplnit na základě této dohody, pokud dlužník přestane splácet. Může tak těžit z výhod, které jí přináší směnečné rozkazní řízení. Vyplní-li remitent směnečnou sumu v rozporu s předchozí dohodou, má výstavce samozřejmě možnost bránit se v rozkazním řízení námitkami.

Převod směnky

Výše jsme si řekli, že směnku lze poměrně snadno převést. Lze tak učinit takzvaným rubopisem (indosamentem). Na zadní stranu směnky se v takovém případě uvede informace, že je směnka převáděna na jinou osobu, a poté stačí této osobě směnku předat. Pokud tato osoba směnku dále převede, opět se tato skutečnost na směnku zaznamená rubopisem. Tyto rubopisy pak tvoří (až na výjimky) souvislou řadu majitelů směnky. V případě směnky tedy hovoříme o cenném papíru na řad. Převod rubopisem lze vyloučit tzv. rektadoložkou. V takovém případě je možné směnku převést jedině klasickou smlouvou o postoupení pohledávky, o čemž však musí být výstavce směnky informován. Je ovšem důležité vzít v potaz, že osoba, která směnku převede, odpovídá novému majiteli za to, že bude za směnku zaplaceno, a to i jde-li o převod bezúplatný. Ručení se však lze částečně i zcela zprostit skrze tzv. doložku úzkosti. Pak ale majitel směnky patrně vyvolá odůvodněné pochybnosti potencionálního kupce o tom, že bude za směnku řádně zaplaceno.

Příklady směnek

 

Směnka vlastní

Směnka

Za tuto směnku zaplatím panu Josefu Vomáčkovi, nar. 24. ledna 1984, bytem Makov 106, 570 01 Makov, směnečnou sumu ve výši 50.000,- korun českých.

Směnka je splatná 6. září 2015 v Suché Lhotě.

 

V Suché Lhotě dne 7. dubna 2015

František Pokorný

(podpis)

 

Směnka vlastní s rektadoložkou

Směnka

 

Dne 25. srpna 2015 zaplatím za tuto směnku nikoliv na řad paní Janě Skálově, bytem Rostovská 2, 101 00 Praha – Vršovice směnečnou sumu 12.000,- amerických dolarů.

Směnka je splatná v Praze.

V Curychu dne 1. 4. 2015

Henry S. Smith

(podpis)

 

Směnka cizí na viděnou (vista směnka)

Směnka

 

V Brně dne 8. 5. 2014

 

Za tuto směnku zaplaťte při předložení panu Oldřichu Starému, bytem Neumannova 257, 602 00 Brno, směnečnou sumu ve výši 35.000,- Kč v Brně.

 

Směnečník: První brněnská družstevní záložna, družstvo

 

Jiří Růžička

(podpis)

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..