Poradíme: jak na oddlužení?

smutná žena u PCVzali jste si úvěr, který se vám následně nedařilo splácet, a proto jste si vzali další úvěr, kterým jste chtěli situaci vyřešit? A pak následovaly další a další úvěry? Vaše dluhová spirála se roztočila a vy teď vlastně ani nevíte, komu a kolik dlužíte? Nezoufejte. Mohlo by vám totiž pomoci oddlužení.

K čemu slouží oddlužení a jak vlastně probíhá?

Dostanete-li se do situace, kdy jeden dluh střídá druhý, může se vám zdá, že jste doslova v pasti. Nemusí tomu tak být. Zákonodárce totiž na tyto smutné případy pamatoval, a tak do insolvenčního zákona vložil i ustanovení týkající se tzv. oddlužení či chcete-li osobního bankrotu. Konkrétně jde o § 389 – 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Sociální zájem dlužníka má v tomto případě převážit ekonomické zájmy věřitelů.

Díky institutu oddlužení můžete splatit jen část svých dluhů a poté začít takříkajíc s čistým štítem. Počítejte však, že se budete muset velmi uskromnit a že soud také nepovolí oddlužení každému. Celý proces oddlužení pak probíhá zhruba takto:

  • podání insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení
  • povolení oddlužení
  • ustavení insolvenčního správce
  • přihlašování pohledávek věřiteli (ve lhůtě 30 dnů)
  • přezkumné řízení (zkoumá se, zda jsou podmínky pro oddlužení skutečně splněny)
  • schůze věřitelů
  • schválení oddlužení
  • samotné oddlužení formou splácení podle splátkového kalendáře či formou zpeněžení dlužníkova majetku

Proberme si tedy podrobněji pro dlužníka nejdůležitější fáze procesu oddlužení.

Návrh na oddlužení

Aby vám soud, v tomto případě tzv. insolvenční soud, který povede případné insolvenční řízení, povolil osobní bankrot, musíte splnit hned několik podmínek. Předně je však nutné podat tzv. insolvenční návrh společně s návrhem na oddlužení. První návrh může podat buď sám dlužník, anebo jeho věřitel, který má pocit, že by mohl být znevýhodněn ve prospěch ostatních věřitelů. Situace je v tomto případě podobná jako v případě insolvence právnické osoby. Druhý návrh, tedy návrh na oddlužení, pak může podat jedině dlužník sám. Návrh na oddlužení se podává na formuláři, který uveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti ZDE. V  návrhu musí dlužník uvést své příjmy za poslední 3 roky a také informace o očekávaných příjmech v příštích 5 letech. V příloze návrhu je pak nutné doložit tyto příjmy a dále také přiložit seznam majetku a závazků dlužníka.

Kdy insolvenční soud povolí oddlužení?

Kromě podání návrhu je však třeba splnit i zpravidla komplikovanější podmínky oddlužení. Tak předně musí být pravděpodobné, že se v rámci oddlužení splatí alespoň 30 % procent pohledávek nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů (zajištěných např. pomocí zástavního práva) se počítá s tím, že ti budou uspokojeni právě ze zajištění. Ke splacení může dojít buď zpeněžením dlužníkova majetku, anebo plněním podle splátkového kalendáře. Pokud nemá dlužník dostatečný majetek nebo příjmy, aby v příštích 5 letech splatil alespoň 30 % svých dluhů, soud návrh na oddlužení zamítne. Soud však povolí oddlužení v případě, že dlužník doloží, že věřitelé souhlasí se splacením méně než 30 % hodnoty svých pohledávek.

Pokud oddlužení nic nabrání, soud ho povolí, ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele, aby přihlašovali své pohledávky. Je pravdou, že někteří věřitelé ani nezaznamenají, že jejich dlužník požádal o oddlužení a svoje pohledávky nestihnou ve stanovené lhůtě přihlásit. V takovém případě na jejich pozdější uplatnění ztrácí nárok. Po konci lhůty je zpravidla nařízena schůze věřitelů, na které se věřitelé dohodnou, jakým způsobem mají být dluhy hrazeny. Insolvenční soud rovněž určí, na jakou částku má ten který věřitel nárok. Tato částka se určuje poměrně podle výše pohledávek jednotlivých věřitelů. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, soud nakonec oddlužení schválí.

Průběh oddlužení, aneb cesta k životu bez dluhů

Schválí-li vám soud osobní bankrot, můžete se alespoň částečně zaradovat.  Otevírá se vám totiž cesta k životu bez dluhů. Je sice trochu trnitá, ale pořád je to cesta. Nebude-li k umoření dluhů stačit prodej vašeho majetku, připravte se na 5 let splácení, kdy z výplaty uvidíte maximálně nezabavitelné minimum zvýšené o jednu třetinu vaší výplaty (maximální navýšení je však zastropeno na částce 3032 Kč). Patrně si tedy budete muset řadu kratochvílí odpustit. Na druhou stranu jakmile bude oddlužení skončeno, můžete začít nový život bez dluhů. Zbylé částky již věřitelé až na výjimky nemohou vymáhat a ti věřitelé, kteří se nepřihlásili do insolvenčního řízení mají smůlu úplně.

Když soud návrh na oddlužení zamítne

Soud mimo výše zmíněnou situaci, kdy dlužník není schopen splatit požadovanou částku, může zamítnout oddlužení i v případě, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr či si v rámci insolvenčního řízení počíná lehkovážně nebo nedbale, a je tak pravděpodobné, že podmínky oddlužení nebudou dodržovány. Pokud soud oddlužení nepovolí, rozhodne současně o řešení úpadku dlužníka konkursem. V takovém případě dojde ke zpeněžení majetku dlužníka, přičemž z výtěžku jsou částečně uhrazeny dluhy. Ty však konkursem nezanikají a dlužníka dále tíží.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..